Afl. 5 The Game Master

Afl. 4 The Game Master

Afl.1 The Gamemaster

Intocht Sinterklaas Eerbeek 2021

Promo kijk in de keuken Tour

Jos Penninx afscheid

RTV 794 Verbonden met elkaar

Het Geheim aan de Rijn

PBO

PBO

Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO)
Het PBO van RTV Veluwezoom
Stroming, Naam,
Werknemers: Vacant
Cultuur en Kunst: Annie Elissen
Kerkgenootschappen: Jillert Tick
Sport & Recreatie: Willem Elshof ( Voorzitter PBO )
Werkgevers: Sam Beltman
Onderwijs & Educatie: Joris Luesink
Maatschappelijke zorg & Welzijn: Hennita van der Zee
Etnische en culturele minderheden: S.Sorabay

PBO RTV VOORST:

StromingNaam en adresgegevensOrganisatie/instelling en adresgegevens
  Maatschappelijke zorg en welzijn    Ingrid Raming-Jansen  
  Cultuur en kunst       vacature 
  Kerkgenootschappen en ge-        nootschappen op geestelijke grondslag  Wim Nieuwenhuis
en
Heleen Nieuwenhuis
kerk
  Werknemers  Eric  Kerkdijk   HO De Eglantier  
  Werkgevers    Ben Suurd RH
  Onderwijs en educatie      MGR van Teeseling  
  Sport en recreatie      Olaf Keurntjes   
  Etnische en culturele minderheden     vacature 
                 


Welke taken heeft het PBO?
In de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting Radio & Televisie Veluwezoom liggen de taken van het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) vast.

Het PBO heeft tot taak:

Het vaststellen van het programmastatuut;
Het vaststellen van het programmabeleid;
Het toetsen van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;
Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur;
Het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid; In die rapportage dient het PBO een oordeel te geven over de kwaliteit van de uitzendingen, alsmede antwoorden te geven op de vraag of de representativiteit van de samenleving in de gemeente Brummen in de programmering voldoende aan bod is gekomen.
Wat doet het PBO gedurende het jaar?
Tijdvak Activiteit
Eerste kwartaal Rapportage over het gerealiseerde programmabeleid in het voorafgaande jaar
Tweede kwartaal Evaluatie Informatieve en Educatieve programma’s
Derde kwartaal Evaluatie Culturele programma’s
Vierde kwartaal Ontwikkelen en vaststellen van (nieuwe onderdelen in) het programmabeleid van het volgende jaar
Uit welke stromingen is het PBO samengesteld?
Het PBO dient zodanig te zijn samengesteld dat deze representatief is voor in de gemeente Brummen voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. In het PBO hebben in ieder geval zitting vertegenwoordigers van een achttal Mediawettelijke stromingen.

De leden van het PBO worden ingevolge de Mediawet door Burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen benoemd. De benoeming geldt voor een termijn van vijf jaar. De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste één maal de maximale benoemingstermijn. Voor de eerste maal geschiedt de voordracht tot benoeming door het bestuur. Het gemeentebestuur behoort het Commissariaat voor de Media op de hoogte te stellen van de benoeming. Immers aan de samenstelling en het bestaan van een PBO koppelt het Commissariaat voor de Media de zendtijdtoewijzing aan de omroep.

Welke rol spelen de leden van het PBO?
De leden van het PBO zijn te beschouwen als ambassadeurs van RTV Veluwezoom. Hun rol is tweeledig, enerzijds toetsen zij de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat voor de Media, anderzijds zijn zij de bruggenbouwers naar maatschappelijke organisaties en instellingen. Zij zijn -als vertegenwoordigers van hun achterban- in staat om signalen en wensen omtrent radio- en televisieprogrammering op te pakken.

Vervolgens onderzoekt de hoofdredacteur of in overleg met medewerkers van de betrokken organisaties een programma valt op te zetten. Het bestuur is in dat proces faciliterend. Een goed functionerend PBO vergroot het draagvlak van maatschappelijke organisaties en instellingen, alsmede de betrokkenheid van specifieke bevolkingsgroepen bij de lokale omroep. En brengt daarmee het uitzenden van programma’s die in hoge mate voldoen aan mediawettelijke kerntaken een grote stap dichterbij.

Het PBO is een zelfstandige organisatie binnen RTV Veluwezoom. Het PBO vergadert vier keer per jaar.

Hoe kunt U de leden van het PBO bereiken?
Heeft u vragen over de programmering van RTV Veluwezoom? Wilt u meer aandacht voor bepaalde onderwerpen? Wilt u weten op welke wijze uw organisatie een rol kan spelen bij de programmering van RTV Veluwezoom, neem dan contact op met uw contactpersoon in het PBO. Hij of zij bemiddelt tussen u en de programmaleiding van de omroep. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de redactie van RTV Veluwezoom.